1

Iva

News Discuss 
کمبود تمرکز و توجه یا بیش فعالی برای مثال در نسخه IVA-Plus 5 مقیاس5 نوع توجه شامل توجه و تمرکز، توجه انتخابی، توجه مداوم، توجه تقسیم شده و جابجایی توجه نیز ارزیابی می گردند. خطاهای تكانشگری نیز در این آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مجموعه دارای گزارش های https://ali081.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story