1

Kho tàng pháp bảo - An Overview

News Discuss 
Lại như vua Ajātasattu do nghe theo lời của thầy Tỳ khưu Đề bà đạt đa hạ sát phụ vương là Đức vua Bimbisāra nên thác sanh vào địa ngục đồng sôi. Xin chia phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đồng đều nhau cả thảy. https://khotangphaphocpdf00740.alltdesign.com/the-smart-trick-of-kho-t-ng-ph-p-h-c-that-nobody-is-discussing-39514987

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story